HOMEPAGEO PROJEKTUCENÍKSENIORSKÉ BYDLENÍSTANDARDYFOTO RESTAURACE A HOTEL DOB-INVEST KONTAKT

DOBŘICHOVICE

O PROJEKTU


Název stavby: 
DOB CENTRUM, Dobřichovice, přestavba a dostavba bývalého statku
Místo stavby:
5. května, čp. 3, 432, 433, 252 29 Dobřichovice
Pozemky č. parcelní 155/2; 156; 157; 158 v katastrálním území Dobřichovice (nově oddělen pozemek č. parc. 155/8). Nově po rozdělení se aktuální výstavba realizuje na pozemcích 155/8-37, součástí areálu jsou též pozemky 155/2, 155/4-7, 156 a 157.

Objednatel – investorská společnost: DOB – Invest a.s.
     Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Danielem Havlíkem CSc.
     Za Mlýnem 2, 252 29 Dobřichovice
     IČ: 251 01 901
     DIČ: CZ 251 01 901
     Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 4512

Generální projektant, autor architektonického návrhu:
     DaM spol s r.o., architektonická kancelář
     Zastoupená: Dipl. arch. Richardem Doležalem, ETH/SIA, ředitelem společnosti
     Na dolinách 168/6, 147 00 Praha 4 – Podolí
     IČ: 003 00 888
     DIČ: CZ 003 00 888
     Registrace: obchodní rejstřík Středočeského krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vl. 1152

     www.dam.cz

Hlavní inženýr projektu, stavební část, koordinace profesí:
     M3M s.r.o.
     Zastoupená: Ing. Michalem Pokorným, jednatelem a Ing. Martinem Kovaříkem, společníkem
     Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7

 

Generální dodavatel:
    
Porr a.s.,
     se sídlem Praha 10, 100 00, 
Dubečská 3238/36
     IČ: 43005560
     www.porr.cz

 

Tento projekt získal cenu veřejnosti –
Realitní projekt roku 2014 ve Středočeském kraji.Schéma řešení areálu
(výtah z projektu – základní popis areálu)


     Rekonstrukce a novostavba areálu DOB Centrum. Areál se nachází v obci Dobřichovice na pozemcích č. parcelní 155/2, 156, 157 158 v katastrálním území Dobřichovice (aktuálně nově oddělen pozemek č. parc. 155/8). Nově po rozdělení se aktuální výstavba realizuje na pozemcích 155/8-37, součástí areálu jsou též pozemky 155/2, 155/4-7, 156 a 157.

     Část stávajících budov je z důvodu špatného technického stavu určena k demolici a následné výstavbě novostaveb, část objektů je určená k rekonstrukci.

     Funkce komplexu je bydlení (v bytových domech, bydlení seniorské), ubytování (hotel) a služby s doplňujícími funkcemi (restaurace, zasedací místnost / sál, kanceláře, parkování, vinotéka, sauna, bazén, tenis atd.). V dalším textu je použito značení dle schématu, tedy bloky G, H, I, J, K, L, M, N, O.

     Novostavby bloků G, H, I jsou částečně umístěny v místě demolovaných stávajících objektů. Bloky plní funkci bydlení v bytovém domě, přičemž přízemní byty budou využívány pro seniorské bydlení či spolubydlení, tomu, jsou uzpůsobeny i dispozice a vybavení bytů. Předpokládá se s bydlením samostatných seniorů nevyžadujících stálou péči, v objektu jsou řešeny doplňkové služby pro tento účel (společenský sál, prádelna). Objekt G je vybaven podzemním parkováním, dále jsou v přízemí bloků umístěny služby (komerční jednotky – prodejní plochy, kancelář ostrahy, veterinární ordinace). Objekty jsou řešeny tak, že tvoří polouzavřené „uklidněné“ dvory, či předzahrádky pro odpočinek obyvatel. Na bloku I se nachází technologický celek – plynová kotelna pro tyto bloky. Všechny bloky jsou vybaveny zázemím pro obyvatele domu (sklady kol, kočárkárny, sklípky). Parkování těchto bloků je umístěno částečně v suterénu bloku G a částečně v areálu na terénu.

     Novostavba bloku K plní funkci obytnou – bydlení v hotelových apartmánech. Blok je navržen v místě demolovaného objektu. V přízemí bloku K jsou pak umístěny komerční jednotky (prodejní plochy, dětský klub). V přízemí se nachází plynová kotelna, sklípky, sklad kol a kočárkárna. Parkování je zajištěno částečně v podzemním parkingu bloku G a v areálu na terénu.

     Novostavba bloku J plní funkci rehabilitačního centra a bydlení. V suterénu objektu se odehrává parkování a technologie bazénu. V přízemí objektu pak je pronajímatelný celek bazénu s fitness se saunou a příslušným zázemím. V přízemí se nachází i technologie a plynová kotelna. V prvním patře jsou navrženy rehabilitační místnosti s tělocvičnou a příslušným zázemím. V posledním podlaží se nacházejí dvě bytové jednotky. Parkování je zajištěno v podzemním parkingu a v areálu na terénu.

     Blok L je částečně rekonstruovaný a částečně novostavbou. Část původního objektu se demoluje. V tomto bloku se nachází hotel se zázemím a plynovou kotelnou. Parkování je zajištěno v podzemním parkingu a v areálu na terénu.

     Novostavby bloku M se nachází na společném suterénu s blokem J. V suterénu je umístěno parkování. Blok M je přízemní a nachází se v něm restaurace se zázemím. Parkování pro návštěvníky restaurace je uvažováno na terénu.

     Rekonstrukce bloku N plní funkci společenského centra. Je zde zachován stávající sál, a dále je uvažováno s komerčním využitím – prodejní galerie a kancelářské prostory. Parkování je uvažováno v areálu na terénu.

     Rekonstrukce bloku O je uvažována pro využití vinotéky. Parkování pro návštěvníky vinotéky je uvažováno v areálu na terénu.
V areálu je ještě doplněna funkce sportovní, která je zastoupena dvěma tenisovými kurty s umělým povrchem. Parkování pro návštěvníky je uvažováno na terénu v areálu.

 

     Urbanistická koncepce je založena na rozčlenění velkého uzavřeného areálu na prostory s různou mírou intimity. Na stávající hlavní vstup do areálu navazuje jakožto logické vyústění osy ulice 5. května veřejné dlážděné nádvoří obklopené původně hospodářskými budovami statku. Do tohoto nádvoří jsou směrovány vstupy veřejných funkcí v areálu. Vložením objektu wellnes do středobodu areálu je areál přehledně rozčleněn na 4 základní části – vstupní dlážděné „náměstí“ se vstupy do všech veřejných funkcí, hotelovou zahradu s průchodem do parku, polosoukromé dvory bytových objektů a jihozápadní část areálu věnovanou sportu.

     Hmoty ostatních novostaveb jsou umisťovány ve stopě původní zástavby po obvodě areálu, jsou však odsazeny o 2 – 3 m od hranic areálu. Na hranici areálu, na místě původních stěn budov, vyroste obvodová kamenná zeď. Tím bude zachována optická uzavřenost areálu vůči okolí v původní stopě a zároveň vzniknou pro parter budov zajímavé zahradnicky řešené předzahrádky. Pro okolní území je klíčové, že funkčně je areál koncipován jako maximálně otevřený. Kromě již zmíněného napojení veřejného prostoru nádvoří na již realizované plochy dlažeb ulic směrem k zámku a k mostu bude areál propojen pěšími a cyklistickými cestami na sever s parkem a na západ směrem k trase podél řeky. Tím přestane být areál bariérou a začlení se do komunikační sítě.

     Architektonický návrh řešení vychází z uvedeného urbanistického konceptu - tedy v zachovávaných částech objektů je maximálně respektováno původní architektonické řešení a zachovávány stávající architektonické prvky a členění. V částech stavby nově vytvářených je zvolen současný architektonický jazyk, který ovšem respektuje měřítkově a objemově urbanistické a prostorové poměry lokality.
Budovy s valbovými prolamovanými střechami, obklopující nádvoří a evokující původní statek, jsou postaveny za použití tradičních materiálů – cihelné zdivo + režná omítka, dřevo, kámen, ocel apod. Jednotlivé detaily budov jsou však ryze soudobé (francouzská okna – velké prosklené plochy v parteru – zaatikové žlaby – čistě moderní interiéry).

     Centrální hmota objektu rehabilitace s wellness je pojata moderním minimalistickým způsobem. Fasáda objektu kombinuje v čistém (byť nepravidelném) rastru velké plochy zasklení s pevnou výplní fasády obloženou opět tradičním materiálem.

     Zpevněné plochy dvorů budou vydlážděny různými druhy kamenné dlažby. Převážná část parteru areálu bude řešena sadovnicky jako pobytový prostor pro rezidenty a návštěvníky jednotlivých částí areálu. Dlážděné nádvoří při hlavním vstupu do areálu přirozeně naváže na stávající nové řešení dlažeb celého centra Dobřichovic. Prostor nádvoří bude obohacen přesahem zelené střechy a stromy umístěnými v dlažbě.

     Hlavní vstup do areálu zůstane v místě stávajícího vjezdu, jako přirozené zakončení ulice 5. května. Ze vstupního dlážděného nádvoří jsou možné vstupy do všech veřejných částí komplexu – do rehabilitace – restaurace – kongresové části včetně stávajícího Fürstova sálu – a recepce zmenšeného hotelu.

     Vstupní nádvoří tak soustřeďuje všechny aktivity sloužící i pro okolní obyvatele. Další nádvoří a zahrady jsou již klidové poloveřejné části, umožňují však průchod areálem jak směrem do parku na sever, tak dále ve východo-západní ose hlavního vstupu a ulice 5. května.
Parkování pro část rezidentů a hotelové hosty je řešeno v jednopodlažních podzemních garážích s vjezdem uvnitř areálu a s přístupem na hlavní schodiště bytových domů a s veřejným výstupem na hlavní nádvoří k hotelové recepci. Pro návštěvníky areálu je vyčleněno komfortní parkování na terénu s přímou vazbou na hlavní nádvoří. Pro část rezidentů je určen i druhý vjezd v severozápadní části areálu, který napomáhá k rovnoměrnému využití obou příjezdových komunikací.

     Objekty nejsou primárně určeny pro osoby s tělesným postižením, kladou však důraz na bezbarierové řešení – byty v 1.NP jsou navrhovány pro seniory. Vertikální propojení mezi jednotlivými podlažími je ve všech objektech zajištěno normovým schodištěm a výtahem umožňujícím přepravu imobilních osob. Při navrhování staveb bytových domů se postupuje v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do nových budov bytových domů (G, H, I, K) a je pro každý objekt navržen bezstrojovnový lanový výtah.

     V areálu budou umístěny dva vodní prvky – kamenné kašny. Jedna bude umístěna v atriu bloku G a druhá před blokem M. Kašny budou napojeny na bazénovou technologii, každá kašna bude mít svou technologii. Do kašny bude volně přitékat voda, která bude volně přepadat přes okraj do odvodního žlabu a následně bude přes cirkulaci a čistění zpět napouštěna do kašny.

     Objekt M je částečně zasypán zeminou – je zde vytvořen zelený svah o proměnném sklonu. Svah bude stabilizován protierozní geotextilií, u svahu strmějšího než 50° pak bude čelo obaleno výztužnou geomříží. Následně bude proveden osev travním semenem.

     V areálu se nacházejí dva tenisové kurty. Kurty budou provedeny s povrchem umělé antuky. Odvodnění bude provedeno pomocí krajových odvodňovacích žlabů. Areál tenisových kurtů bude oplocen drátěným pletivem pro použití na oplocení tenisových kurtů a to do výše 4m nad terén. Na jižní a východní straně je oplocení umístěno na areálové zdi. Kurty budou vybaveny veškerým potřebným mobiliářem.

     Doprava v klidu je řešena v souladu s normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Navrženo je celkem 131 parkovacích stání, z toho je 97 umístěno uvnitř podzemních garáží a zbylých 34 stání na povrchu. Z celkového počtu 131 stání je na povrchu jedno vyhrazené pro stání autobusu a 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 6 stání v podzemních garážích pro osoby s omezenou schopností pohybu.

     Příjezd do areálu je navržen převážně z ulice 5. května – z tohoto vjezdu bude obsluhován podzemní parking, nadzemní stání a zásobování areálu. Z ulice Za Parkem bude napojen areál jen pro několik stání na povrchu a bude zde probíhat svoz odpadků, který již v této ulici v současné době probíhá pro stávající domy. Areál není uvažován jako průjezdný, ale možnost průjezdu i pro požární techniku zde je.

 

Tvary střech

     Návrh zástavby DOB Centra v areálu bývalého statku prošel od počátků naší práce v r.2006 mnoha variantami. Jedno však měly tyto varianty společné – vždy nám šlo o zachování vnímání areálu jako významného celku v městské struktuře. Ten stále zůstává obehnán obvodovou zdí (byť tato obsahuje nové průchody) a nové objekty stavěné po jeho obvodu (jako reminiscence na bývalé hospodářské stavby) nemají mít ploché střechy.
Při finálním návrhu, který je nyní realizován, se z těchto budov staly čistě bytové domy. Bytové domy mají (oproti předchozím návrhům hotelu) některá specifika – např. jinou hloubku dispozice, jiné požadavky na osvětlení ... Podlouhlé budovy se sedlovou střechou jsme tak rozdělili do tří kratších, ale širších budov. Původní sedlové střechy při této hloubce stavby narazily na své limity (m.j. při správném sklonu byly extrémně převýšené). Střechy ztratily své proporce a ani diskuse o tom, zda mají mít přesahy, nebo naopak zaatikové žlaby nepřinesly příznivý výsledek.

     Proto jsme zde v konečné fázi navrhli v podstatě mansardové střechy v soudobém, poněkud netradičním pojetí. Tímto řešením získaly střechy příjemné proporce a jednotlivé části budovy působí vyváženým dojmem (parter + 2 bytová podlaží + obytné podkroví).

     Mansardové střechy se běžně používají v Čechách již od poloviny 18. století na zámcích, farách, činžovních a vilových domech. Za účelem zastřešení většího rozponu než pojme střecha běžnější sedlová a samozřejmě i za účelem využití podkroví pro bydlení. V Dobřichovicích mansardové střechy a valbové štíty lze vypozorovat především na výstavních vilách z přelomu 19. a 20. století.

     I tam jsme se inspirovali při hledání forem a prvků pro současné bytové domy DOB Centra, které se nachází na hranici centra města a volné bytové zástavby z minulých desetiletí. Návrh lomené mansardové střechy se sice poněkud vymyká soudobým standardním řešením plochých nebo pultových střech, které se uplatňují při bytových domech tohoto objemu, vychází však i z místního charakteristického tvarosloví ...
 

         
          1935


1905     Na těchto fotkách je m.j. i velmi dobře vidět, jak nyní Vám známé stavby vypadaly v době svého vzniku, a po čase, kdy byla zástavba dokončena a obklopena vzrostlou zelení. Tehdy možná také připadaly mnohým jako nemístné a předimenzované.

     Nicméně v případě bývalého Křižovnického dvora pouze nahrazujeme jedny objekty jinými v již existující urbanistické struktuře, vedle vzrostlého parku a s ohledem na výšky okolní budov. Kontrast jako na předchozí fotografii by zde tudíž nastat neměl ...

Ing.arch. Jiří Hejda
DAM

 

© DOB-Invest a.s., 2013 - 2017